certification

Πιστοποίηση στη Ψυχολογία Ασθενών

Όσοι από τους συμμετέχοντες παρακολουθήσουν επιτυχώς το ΠΕΓΑ, θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο οποίο θα αναφέρεται πέραν των άλλων η χρονική διάρκεια (150 ώρες) και η εξειδίκευση του ΠΕΓΑ. Η επιτυχής παρακολούθηση του ΠΕΓΑ θα κριθεί από:

  • το βαθμό παρακολούθησης των μαθημάτων (δε θα δοθεί πιστοποιητικό σε όσους δεν παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων)
  • την επιτυχή αξιολόγησή τους στις εργασίες που εκπόνησαν

Σημείωση: Θα προβλεφθεί για εκπαιδευόμενους που έφεραν επιτυχώς εις πέρας μόνο κάποιες θεματικές ενότητες να τους δοθεί βεβαίωση για τις συγκεκριμένες ενότητες με τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε αυτές.

Αντιστοίχηση με διεθνείς τίτλους
Οι συμμετέχοντες που παρακολούθησαν επιτυχώς το ΠΕΓΑ θα λάβουν πέρα του ελληνικού πιστοποιητικού και πιστοποιητικό γραμμένο στην αγγλική γλώσσα το οποίο θα περιγράφει τον τίτλο του προγράμματος, τις ώρες διδασκαλίας και τις πιστωτικές μονάδες. Το συγκεκριμένο ΠΕΓΑ αντιστοιχεί στο CPD (Continuous Professional Development) των Πανεπιστημίων της Μεγάλης Βρετανίας και στο DU (Diplome Universitaire en Formation continue) των Γαλλικών Πανεπιστημίων.

Πιστωτικές μονάδες Προγράμματος/Δυνατότητες αξιοποίησης πιστωτικών μονάδων σε προγράμματα ΑΕΙ ή άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα:

Με βάση το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο της αναλυτικής περιγραφής του προτεινόμενου ΠΕΓΑ, το σύνολο των προτεινόμενων θεματικών ενοτήτων αντιστοιχεί σε 30 τίτλους μαθημάτων. Το επίπεδο των μαθημάτων είναι τέτοιο που θα μπορεί ο εκπαιδευόμενος να λαμβάνει πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ECTS.

Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν. 1404/83 (όπως τροποποιήθηκε αυτό με την υπ' αριθμ. 46350/Ε5 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 625 18.5.2006) που καθορίζει τους γενικούς ενιαίους κανόνες για την κατάρτιση των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.), ένα πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 3374/2005, όπου σε κάθε μάθημα κατανέμονται Πιστωτικές ή Διδακτικές Μονάδες (ECTS) - 1 για 25 ώρες Φόρτου Εργασίας.
Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία «ο φόρτος εργασίας υπολογίζεται σε κάθε μάθημα κατά προσέγγιση τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας και ίσος προς το χρόνο εργαστηριακής διδασκαλίας».

Με βάση τα παραπάνω το ΠΕΓΑ Ψυχολογία Ασθενών αντιστοιχεί σε 12,8 πιστωτικές μονάδες, όπως αναλυτικά φαίνεται στον πίνακα 1.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 (παράγραφος 2) της υπ' αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 Υπουργική Απόφαση του πρώην Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων για την Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων «Οι πιστωτικές μονάδες αποδίδονται σε κάθε μάθημα (παράδοση, σεμινάριο κλπ.), πρακτική άσκηση, πτυχιακή ή διπλωματική εργασία και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για την επίτευξη των εκάστοτε επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ανάλογα με το αντικείμενο κάθε προγραμματισμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Οι πιστωτικές μονάδες αναγνωρίζονται στους φοιτητές ή σπουδαστές μόνο μετά από επιτυχή εξέταση και αντίστοιχη απόδειξη του βαθμού επιτυχίας των εκάστοτε αντικειμενικών στόχων ή των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιδιώκονται με κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών.»
Ύστερα από τα παραπάνω και εφόσον θα γίνει πιστοποίηση των παρεχόμενων γνώσεων μέσα από εξεταστική διαδικασία, οι συμμετέχοντες φοιτητές στο εν λόγω πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες από κάθε μάθημα που θα παρακολουθήσουν, οι οποίες θα προσμετρούνται στις ήδη συγκεντρωθείσες Δ.Μ. (ECTS) από τα προγράμματα σπουδών που έχουν ήδη φοιτήσει ή σπουδάσει.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραπάνω Υ.Α. η μεταφορά των πιστωτικών μονάδων θα γίνεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Το Έντυπο Αίτησης του φοιτητή ή σπουδαστή (Student Application Form),
  • Την εκπαιδευτική Συμφωνία (Learning Agreement) μεταξύ των Ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής.
  • Το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of Records),
  • Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης (Proof of Recognition),

Το παράρτημα (Checklist) και όλα τα σχετικά έντυπα που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα έντυπα που συμπληρώνουν οι διδάσκοντες ή υπεύθυνοι για κάθε επιμέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών και οι φοιτητές ή σπουδαστές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, είναι πλήρως διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με περαιτέρω οδηγίες, πληροφορίες και υποδείγματα, μαζί με πλήρη κατάλογο των Εθνικών Συντονιστών/Συμβούλων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS/DS Counselors).

ΤΕΙ ΗπείρουΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΤΕΙ ΘεσσαλίαςΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση»

 

Είσοδος μελών

afisa